Odpady medyczne – jak prawidłowo z nimi postępować?

Odpowiednie postępowanie z odpadami medycznymi należy do najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem w gabinecie lub dowolnej placówce ochrony zdrowia. Obowiązujące przepisy dokładnie regulują kwestie związane z ich segregacją, przechowywaniem i oznaczaniem przeznaczonych na nie pojemników. Obowiązki ich wytwórcy określone zostały Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DzU z 2017 r. poz. 1975).

Gdzie wyrzucać odpady medyczne?

Odpady, które powstają na skutek udzielania świadczeń zdrowotnych lub w związku z badaniami i doświadczeniami naukowymi w zakresie medycyny muszą być wstępnie gromadzone w workach lub specjalnych pojemnikach na odpady medyczne. Następnie konieczne jest ich bezzwłoczne przetransportowanie w miejsce wstępnego magazynowania, przy zachowaniu określonych w Rozporządzeniu środków ostrożności.

Pełne pojemniki na odpady medyczne przed przekazaniem ich firmie zajmującej się utylizacją muszą być przechowywane w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu lub urządzeniu chłodniczym (stacjonarnej lub przenośnej lodówce na odpady medyczne).

Co ważne, wytwórcy odpadów mają również obowiązek prowadzenia ich ewidencji w Bazie Danych Odpadowych (BDO). Odpady medyczne muszą być w niej rejestrowane na bieżąco (od początku 2021 roku nie ma możliwości dokonywania wpisu po zakończeniu miesiąca). Dodatkowo ich odbiorca musi przekazać wytwórcy dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów.

Postępowanie przy gromadzeniu i wstępnym magazynowaniu odpadów medycznych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów, odpady medyczne dzieli się na kilka podstawowych grup, w zależności od rodzaju zagrożenia, jakie mogą powodować:

Odpady zakaźne – takie, które mogą stanowić źródło zakażenia, m.in. części ciała, organy, pojemniki na krew, pozostałości posiłków pacjentów z oddziałów zakaźnych oraz odpady, które mogą zawierać żywe drobnoustroje chorobotwórcze. Umieszcza się je w czerwonych workach umocowanych na stelażach lub w bezdotykowych bądź pedałowych koszach na odpady medyczne. Do kategorii tej nie zalicza się odpadów, które mogą być zakwalifikowane jako ostre. Warto też zaznaczyć, że wszystkie odpady pochodzące od pacjentów, u których potwierdzono lub podejrzewa się zachorowanie na COVID-19, powinny być traktowane jako zakaźne.

Odpady ostre – igły, ostrza, wiertła i inne przedmioty, które stwarzają ryzyko skaleczenia. Po użyciu muszą być umieszczone w specjalnym pojemniku na odpady medyczne o twardych ściankach.

Zobacz też:  Bądź eko! Wybierz e-zwolnienie online zamiast klasycznego

Odpady gospodarczo-bytowe – m. in. odpady ze sprzątania lub opróżnione opakowania do sterylizacji. Należy je umieszczać w niebieskich workach, a później gromadzić w kontenerach na odpady komunalne.

Odpady specjalne – to przede wszystkim leki, rozmaite materiały chemiczne (resztki wypełnień itp.) i różne inne materiały dla lekarza i gabinetu. Umieszczane w żółtych workach, przekazywane są firmom zajmującym się utylizacją odpadów.

Opisane grupy odpadów dzielą się na podgrupy, oznaczone specjalnymi kodami. Każda z nich musi być przechowywana w określonych warunkach, opisanych w Rozporządzeniu.

Oznakowanie odpadów medycznych

Rodzaj i kolor pojemnika nie stanowią jednak wystarczającego oznaczenia. Muszą być one opatrzone odpowiednimi naklejkami na odpady medyczne, na których umieszczone są następujące informacje:

 – kody odpadów medycznych znajdujących się wewnątrz opakowania,

 – dane wytwórcy: nazwa, numer REGON, numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (wraz z podaniem organu rejestrowego),

 – data i godzina otwarcia lub rozpoczęcia użytkowania pojemnika,

 – data oraz godzina jego zamknięcia.

Niemal każdy etap opieki nad pacjentem, niezależnie od typu placówki, wiąże się z wytworzeniem potencjalnie niebezpiecznych odpadów. Każdy podmiot, który je wytwarza, ma obowiązek stosowania się do opracowanej przez siebie szczegółowej procedury postępowania z nimi, precyzującej takie kwestie jak ich zbieranie, transport oraz wstępne magazynowanie. Trzeba podkreślić, że każdy jej szczegół – od rodzaju pojemnika po oznakowanie odpadów medycznych – ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu.

Autor zdjęcia głównego: Microgen

Od 2019 roku pisze artykuły z dziedziny odnawialnych źródeł energii, sama starając się żyć ekologicznie, by nie nadwyrężać planety. Stara się pomagać innym w wyborze rozwiązań dotyczących ogrzewania domów, jak i oszczędności z tego wynikających.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl